ن. بارادو ن. بارادو 0 - 0 صفاقس صفاقس
بيراميدز بيراميدز 1 - 0 ش. بلوزداد ش. بلوزداد
صفاقس صفاقس 1 - 3 ن. بارادو ن. بارادو
ش. بلوزداد ش. بلوزداد 1 - 1 بيراميدز بيراميدز
إيڤلز إيڤلز 1 - 2 حسين داي حسين داي
حسين داي حسين داي 0 - 0 إيڤلز إيڤلز
إ. بلعباس إ. بلعباس 0 - 0 ليسكر ليسكر
حسين داي حسين داي 1 - 1 الشياطين س الشياطين س