ن. بارادو ن. بارادو 1 - 4 إنيمبا إنيمبا
إنيمبا إنيمبا 0 - 1 ن. بارادو ن. بارادو